Regulamin korzystania z aplikacji FiAi na stronie fiai.pl

Aplikacja FiAi  jest prowadzona przez:

Sebastian Popek Earth Studio z siedzibą w Krakowie (30-076), ul. Zakątek 7/44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 6772310287, dalej zwanym FiAi.

 

SŁOWNICZEK:

Aplikacja – aplikacja FiAi umożliwiająca korzystanie z konta Klienta na stronie fiai.pl, dostępna pod nazwą „FiAi” do pobierania z platformy schematów EDR Klienta.

Schemat EDR – spersonalizowany zestaw ćwiczeń oraz dieta w wersji elektronicznej (cyfrowej). Schematy EDR mogą być zapisane w formacie plików PDF bądź w postaci plików w innych formatach. Schematy EDR dostępne na stronie Internetowej  fiai.pl mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci plików cyfrowych wysłane na podany przy rejestracji email użytkownika.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej fiai.com, w tym w szczególności  dokonująca  zakupów.

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji  na stronie fiai.pl

Materiały – wszelkie treści wysłane przez Klienta w aplikacji znajdującej się na stronie fiai.pl, w tym w szczególności zdjęcia, informację wpisane w formularzach.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność́ – zewnętrzny w stosunku do FiAi podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą̨ przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Formularze – Przygotowane interaktywne elementy z rubrykami do wypełnienia gdzie klient wpisuje dane i przesyła np. zdjęcia które są po naciśnięciu przycisku „wyślij” przesyłane na serwer do analizy przez algorytmy sztucznej inteligencji.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Aplikacji na stronie internetowej fiai.pl;
  2. zasady korzystania ze strony internetowej fiai.pl oraz z Aplikacji;
  3. warunki składania zamówień́ na produkty oferowane przez FiAi i dostępne na stronie Internetowej fiai.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Do przeglądania strony internetowej fiai.pl i korzystania z Aplikacji, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności strony fiai.pl oraz Aplikacji, w tym rejestracji konta, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze strony internetowej fiai.pl (w tym za pomocą̨ Aplikacji) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej fiai.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ strony internetowej fiai.pl lub jej elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie strony internetowej fiai.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych fiai.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie strony internetowej fiai.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień́ przez Klienta na produkty znajdujące się̨ w asortymencie możliwe jest po zarejestrowaniu się̨ zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
 4. Klienci cierpiący na schorzenia, przechodzący rehabilitację, terapie, mający problemy z zdrowiem lub alergie, bezwzględnie przed rozpoczęciem treningów lub diety muszą skonsultować się z lekarzem.
 5. FiAi nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy powstałe podczas nieprawidłowo wykonywanego treningu lub stosowania diety. Wszelkie dane, ćwiczenia i przepisy zawarte na stronie oraz w schematach EDR mają charakter informacyjny i przed ich zastosowaniem klient powinien skonsultować się z lekarzem.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w na stronie fiai.pl umożliwia Klientowi:
   1. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, składanie zamówień́ z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
   2. Korzystanie z kodów rabatowych;
   3. Dokonywania płatności za zamówienia;
   4. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
   5. W celu rejestracji na stronie fiai.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić́ online formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać́ się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
   6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, FiAi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
  1. Rejestracja w aplikacji FiAi, jak również̇ korzystanie z funkcji serwisu internetowego fiai.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Fiai umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Po zarejestrowaniu się̨ na stronie fiai.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień́ konta Klienta.
  3. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty.
  4. W celu usunięcia konta Klienta ze strony fiai.pl należy skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usuniecie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z FiAi o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
  5. FiAi jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. FiAi jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta bez podawania przyczyny:
  6. Od decyzji FiAi o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek należy wysłać za pomoc formularza elektronicznego znajdującego się na stronie.

§3. Zasady korzystania z aplikacji fiai.pl

1.     Logowanie do aplikacji FiAi odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika lub maila oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać zmienione po zalogowaniu się̨ na konto Klienta.

2.     Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta

§4. Informacje o produktach

1.     Informacje o produktach dostępnych w asortymencie FiAi stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej fiai.pl zawierają̨ podatek VAT i podawane są̨ w złotych.

3.     FiAi zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

1.     Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie na stronie internetowej fiai.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.     W celu złożenia zamówienia należy:

1. zalogować się na stronie internetowej fiai.pl;
2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3.wpisać dane w formularzu;
4. wybrać formę płatności;
5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
6. dokonać zapłaty;
7. wypełnić formularz z pytaniami zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi oraz przesłać prawidłowo wykonane zdjęcia.
8. zamówienie zostanie zrealizowane w przeciągi 24h od momentu zaksięgowania płatności oraz przesłania prawidłowych danych z formularza;
9. w okolicznościach nieprecyzyjnej analizy danych przez algorytm FiAi zastrzegamy możliwość wydłużenia tego czasu o kolejne 48 godzin.

3.     Po zrealizowaniu zamówienia, zamówiony schemat EDR zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach strony internetowej fiai.pl i jest dostępny po zalogowaniu w zakładce „moje konto” (sekcja „Twoje pliki”). Klient po zalogowaniu na stronie internetowej fiai.pl powinien pobrać go na swoje urządzenie końcowe.

4.     Klient do otwarcia pobranego interaktywnego schematu EDR zapisanego w pliku pdf potrzebuje aktualnego darmowego oprogramowania Adobe Acrobat które może pobrać z strony: https://get.adobe.com/pl/reader/

5.     Zaleca się zapisywanie plików na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. FiAi nie świadczy usługi przechowywania zakupionych schematów EDR na stronie internetowej fiai.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania plików na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

6.     Klient ma prawo korzystać z Schematów EDR wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.     Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 1. Rozpowszechniania Schematów EDR lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;
2. Zwielokrotniania  Schematów EDR w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Schematu EDR,
3. FiAi informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Schematów EDR osobom trzecim jest niedozwolone.

8.     Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie FiAi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli FiAi niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

9.     Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez FiAI zamówienia złożonego przez Klienta.

10.  Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a FiAi dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na stronie internetowej fiai.pl jest adres siedziby FiAi.

11.  Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych (aktualnych) danych oraz zdjęć w formularzach w aplikacji FiAi. W przypadku podania przez Klienta błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych  danych FiAi nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz jakości generowanego schematu EDR.

§6. Modyfikacje zamówienia

1.     Klient nie może modyfikować swojego zamówienia po wypełnieniu formularzy i przesłaniu ich za pomocą przycisku „wyślij”

§7. Formy płatności

§8. Realizacja zamówień

1.     FiAi zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności i przesłaniu danych z formularza z 24 godzin do 7 dni gdy;

1.     Klient poda nieprecyzyjne informacje
2.     Klient wyśle zdjęcia słabej jakości
3.     Klient wyśle zdjęcia wykonane niezgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie FiAi http://fiai.pl/jak-zrobic-zdjecia/
4.     Wymagane będą dodatkowe konsultacje z dietetykiem lub trenerem

2.     Jeśli zamówienie z jakiegoś powodu nie może być zrealizowane FiAi  poinformuje mailowo klienta o zaistniałej sytuacji.

3.     W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji FiAi może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – FiAi wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§9. Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej FiAi.pl

2. Klient może zgłosić do FiAi reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

a. zakupiony schemat EDR okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b. w ciągu 7 dni od dokonania zapłaty za Schemat EDR nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

3. FiAI ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.     Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli nie przesłał danych z formularzy na stronie fiai.pl na serwery aplikacji FiAi.

2.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.     Rezygnacja (odstąpienie od umowy) Oświadczam, że zostałem poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę oraz żądam wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jestem uprawniony po wykonaniu Usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy. Niniejsza zgoda i żądanie dotyczy także odnowienia/przedłużenia zamówionej przeze mnie Usługi.

§11. Promocje

1.     Na stronie internetowej fiai.pl mogą̨ znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”).

§12. Dane osobowe

1.     Dane osobowe podawane przez Klientów na stronie internetowej fiai.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania z Aplikacji FiAi, w tym dokonywania zakupów), przetwarzane są̨ przez „Sebastian Popek Earth Studio z siedzibą w Krakowie (30-076), ul. Zakątek 7/44 (administrator danych).

2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FiAi. FiAi przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta na stronie internetowej fiai.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również̇ w celu świadczenia usługi newsletteru.

3.     Niektóre dane podane przez klienta są przetwarzane przez algorytmy sztucznej inteligencji znajdujące się na serwerach FiAi i nie są udostępniane osobom trzecim.

4.     Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.     Szczegółowej postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej fiai.pl na podstronie  poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.

§13. Newsletter

1.     Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newsletteru (subskrypcja). Usługa newsletteru polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Fiai oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) FiAi i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newsletteru dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

2.     Subskrypcja newsletteru jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newsletteru świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3.     Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletteru samodzielnie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie fiai.pl

§19. Postanowienia końcowe

1.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu miedzy nim, a FiAI, miedzy innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2.     Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców darzących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.     Ewentualne spory powstałe miedzy Klientem niebędącym Konsumentem a FiAI, rozstrzygane będą przez sad miejscowo właściwy dla siedziby FiAi.

4.     FiAI dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach strony internetowej fiai.pl były na najwyższym poziomie, jednakże FiAi nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony internetowej fiai.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznoścį modernizacji lub rozbudowy.  FiAi dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności strony internetowej fiai.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

5.     Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a FiAi, której przedmiotem są̨ usługi świadczone przez FiAi na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

6.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług FiAi korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez FiAi do plików cookie za pomocą̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony fiai.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają̨ na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się̨ w polityce prywatności.

7.     Jeżykiem umów zawieranych z FiAI jest język polski.

8.     FiAi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

9.     Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie fiai.pl

10.  Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta na stronie internetowej fiai.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w zżycie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w zżycie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.

11.  Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.